Faculty of Environmental Management
20170719Auction announcement

20170719Auction announcement

Auction announcement : คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งานตามปกติ จำนวน 23  รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการขายทอดตลาดได้ที่ งานพัสดุ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร 0 7428 6804  E-mail : vasana.t@psu.ac.th ในวันและเวลาราชการ  Download : Auction announcement

Songkhlalake Conference

Songkhlalake Conference

งานประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา″ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Download : Songkhlalake Conference 5 Click : More info @ Songkhlalake.psu.ac.th/conference/