Faculty of Environmental Management

EIA

การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและปิดตัวโครงการ (EIA)

การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและปิดตัวโครงการ “ศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการสำรวจและออกแบบเพื่อรักษาระดับน้ำที่เหมาะสมในการป้องกันไฟไหม้ และรักษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช” วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช Photographer : Karn Phiancharoen