Faculty of Environmental Management

Teacher’s Day Observation 17

Teacher’s Day Observation by Environmental Management Students 2017
ประเพณีการไหว้ครูคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560

Teacher’s Day Observation by Environmental Management Students 2017

Teacher’s Day Observation by Environmental Management Students 2017

ความสำคัญ (Rationale)

ประเพณีการไหว้ครูถือเป็นเอกลักษณ์ทางประเพณีอันดีงามของชาวไทย ที่ศิษย์ให้ความเคารพเทิดทูนคุณครูบาอาจารย์ ผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ให้กับศิษย์ ด้วยความรัก ความเมตตา และปรารถนาดี ครูจึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญ มีคุณค่าต่อประเทศชาติ เพราะในอดีตกาล หนังสือหรือสื่อการเรียนการสอน ยังไม่มีแพร่หลาย ดังนั้นความรู้จากแหล่งเดียวที่ศิษย์จะได้รับคือความรู้จากบุคคลผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญซึ่งเราเรียกว่า “ครู” ครูก็จะเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่ศิษย์ ครูจึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาศิษย์ทั้งทางด้านวิชาการ  คุณธรรมและจริยธรรม  เพื่อนำไปสู่ความเจริญของประเทศ

ถึงแม้กาลเวลาจะผ่านไปจวบจนปัจจุบัน เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าขึ้น หนังสือหรือสื่อการเรียนการสอนมีแพร่หลายแล้วก็ตาม คนไทยยังคงให้ความสำคัญกับครูอยู่จนถึงปัจจุบันด้วยเพราะเหตุผลที่ว่า ความรู้ที่ถ่ายทอดจากบุคคล เป็นความรู้ที่เป็นทักษะเฉพาะ เป็นเทคนิคพิเศษที่เกิดจากการสั่งสมความรู้ ประสบการณ์และการปฏิบัติจนเชี่ยวชาญ ที่ไม่สามารถถ่ายทอดด้วยตัวหนังสือหรือสื่อใดๆ ได้ และที่สำคัญคนไทยยังคงให้ความสำคัญกับครู จนเปรียบครูเป็นเสมือนแม่คนที่ 2 ของศิษย์ เพราะศิษย์ที่ประสบความสำเร็จได้ ด้วยเพราะมีแม่เป็นผู้ให้กำเนิด มีครูเป็นผู้ให้ความรู้ ความคิด สติปัญญาชี้ทางสว่างให้กับชีวิตนั่นเอง ประเพณีการไหว้ครูจึงยังคงสืบทอดต่อมาจนกระทั่งทุกวันนี้

การจัดไหว้ครูของศิษย์ปัจจุบันของคณะ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ศิษย์จะได้แสดงความเคารพ  ความกตัญญูต่อครูผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ด้วยความอุตสาหะอดทน

First of all, come to know the meaning of the word “teacher”. “Teacher” means a disciple, teach or convey knowledge to the students, who said they came from the Pali word “Ka-Ru” (or Ku-Ru) which means “heavy”. It is a duty that is very not less terrible. More than one person, there will be a growth of knowledge and the social well-being of people who are “teachers” must be dedicated and motivated workers are no less than parents who gave birth at all one’s life. “The first teacher”, and that the children will continue living in the community needed to have “teachers” to be highly knowledge based paving way to make a living in the future.

Because of this, “the teacher ancestral observation” or “Wai” is an important tradition, teachers are old and are present in almost every Thai person’s profession is a ritual that shows respect and commemorate the grace of bunphachan. We can bring to healthcare. Create prosperity for themselves and their families in the future.

In the meaning of “to offer the teacher” is an alumni show respect. Thank you, sincerely accept it that he is a person with integrity knowledge. To achieve the target of education, it intended to show respect to the teacher by means of “Wai-Kru”. In addition to the fees, there’s best convince the mind that people treat you good and helps maintain the treatment of the next sequel. Also, a teacher born loving mercy towards the rest. He wants to give the subjects of knowledge, and the client will feel a close bond with ensure that they will have administrative protection. They will teach the way of good to students.

Teacher’s Day observation for Environmental Management Students in 2017 was held on 7th September 2017 During 9am – 1 pm at the 1st floor, Faculty of Environmental Management Building
Click : More Photo Gallery
For more info Pls Contact :
Dr. Warangkana Jutidamrongphan :
Associate Dean of Corporate Communication
 E-mail : warangkana.j@psu.ac.th
 Tel : +66(0) 7428 6844